[WoT] Xuyên giáp – I

I. Độ dày hiệu quả giáp (Effective Armor Thickness)

Là quãng đường thực tế mà viên đạn phải xuyên qua sau khi tiếp xúc với bề mặt lớp giáp.

Độ dày hiệu quả giáp tại 1 vị trí không nhỏ hơn độ dày thực của giáp tại vị trí đó.

Để đơn giản hóa, ta xem vùng giáp lân cận (đủ nhỏ) với vị trí tiếp xúc giữa đạn và giáp có độ dày như nhau; và lớp giáp có cấu tạo đồng chất với mọi xe.

Continue reading “[WoT] Xuyên giáp – I”

Advertisements